องค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง อ.พาน จ.เชียงราย
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง อ.พาน จ.เชียงราย
 
ข้อมูลทั่วไป
 
โครงสร้างบริหาร
คณะผู้บริหาร
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 
งานจัดเก็บรายได้
ดูทั้งหมด     
 
การเงิน-การคลัง
ดูทั้งหมด     
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง
ดูทั้งหมด     
 
รายงานผลปฏิบัติงาน
ดูทั้งหมด     
 
กฏหมาย / ระเบียบ / ข้อบัญญัติ
ดูทั้งหมด     
 
แผนการดำเนินงาน
ดูทั้งหมด     
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ แผนจัดหาพัสดุ
ดูทั้งหมด     
 
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
ดูทั้งหมด     
 
การประเมินคุณธรรมความโปร่งใส
 
มาตรฐานการให้บริการ
ดูทั้งหมด     
 
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
ดูทั้งหมด     
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
ดูทั้งหมด     
 
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 
ตรวจสอบภายใน
ดูทั้งหมด     
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง
ดูทั้งหมด     
 
งานกิจการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง
ดูทั้งหมด     
 
รายงานเชิงสถิติการให้บริการ
ดูทั้งหมด     
 
การบริหารความเสี่ยง
ดูทั้งหมด     
 
งานควบคุมภายใน
 
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
ดูทั้งหมด     
 
แผนการบริหารความเสี่ยงการทุจริต
 
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายปี
 
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ดูทั้งหมด     
 
การบริหารงานบุคคล
ดูทั้งหมด     
 
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ดูทั้งหมด     
 
ข้อมูลด้านวัฒนธรรม
 
อื่นๆ
ดูทั้งหมด     
 
ฐานข้อมูล
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สภาพทั่วไป

ประวัติความเป็นมา

          เดิมตำบลป่าหุ่ง ขึ้นการปกครองกับตำบลเมืองพาน หลังจากตำบลสันกลางได้แยกออมมาจากตำบลแม่คาวโตน ตำบลป่าหุ่งจึงเปลี่ยนการปกครองมาขึ้นกับตำบลสันกลาง และหลังจากประชากรเพิ่มมากขึ้น จึงแยกออกมาเป็นตำบลป่าหุ่ง จัดตั้งเป็นสภาตำบลเมื่อปี พ.ศ. 2517 และจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง   ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 19  มกราคม  2539  เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรุ่นแรกเมื่อวันที่  27  เมษายน  2539
 
สภาพทั่วไป
- ที่ตั้งระยะห่างจากที่ตั้งอำเภอพาน  4.6  กิโลเมตร
- เนื้อที่  ประมาณ 210 ตารางกิโลเมตร  (131,250 ไร่)
- ภูมิประเทศส่วนใหญ่จะเป็นภูเขา  และป่าไม้   80%   ที่ราบลุ่ม   20%
- จำนวนหมู่บ้าน  18  หมู่บ้าน  (อยู่ในเขต   อบต.ทุกหมู่บ้าน)
- ท้องถิ่นอื่นในตำบล ไม่มี
- ประชากรทั้งสิ้น  10,590 คน  แยกเป็นชาย  5,145  คน  หญิง  5,436 คน

ข้อมูลประชากรหมู่บ้าน ณ  1 มกราคม 2563

หมู่ที่

ชื่อหมู่บ้าน

จำนวนครัวเรือน

จำนวนประชากร

รายชื่อกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน

ชาย

หญิง

รวม

1

บ้านป่าหุ่ง

278

327

333

660

นายศุภมงคล  หันตา

2

บ้านป่าหัด

223

261

300

561

นายศิริโชค  อินชุม

3

บ้านป่าบงหลวง

379 405 406 811

นายกัณภพ  เขื่อนแก้ว

4

บ้านป่าแดด

244

250 286

568

นายทวีศักดิ์  เป็งแก้ว

5

บ้านป่าแขม

183

190

219

409

นายธนาพล ธรรมปัญญา

6

บ้านปางเกาะทราย

537

1219

1335

2554

นายสุเทพ ใจหม่อม

7

บ้านงิ้วเฒ่า

248 320

280

600

นางวันเพ็ญ สิงห์คำ

8

บ้านผาวี

171

203

173

376

นายเสรีกร  นาระ

9

บ้านเหมืองหลวง

261

278

332

610

กำนันอุบล จันทะวงค์

10

บ้านทุ่งมะฝาง

253

254

299

553

นายอินจันทร์  มีมา

11

บ้านศาลาเหมืองหิน

137

175

173

348

นายเศวตร  จันคำ

12

บ้านห้วยประสิทธิ์

184

181

169

350

นายจำลอง เชียงนา

13

บ้านทุ่งผักกูด

264

122

125

247

นายพิชิต  เรือนเป็ง

14

บ้านศาลาวังโค้ง

163

229

252

481

นายสายพล  ใจปิน

15

บ้านป่างิ้ว

97

128

131

259

นางสาวสุภาภรณ์  ใจนัน

16

บ้านปางกล้วยค้าว

110

114

100

214

นายปัญญา บุญทา

17

บ้านหนองทรายทอง

119

130

163

293

นายเจริญ อุดกันทา

18

บ้านป่าแขมพัฒนา

178

229

278

507

นายวัชรินทร์ ปวนแก้ว


ประชากรชาวเขาของตำบลป่าหุ่ง

ลำดับที่

ชื่อบ้าน

ขึ้นตรงหมู่ที่

ชาย

หญิง

รวม

จำนวนครอบครัว

หลังคาเรือน

ได้สัญชาติไทย

มีบัตร

พื้นที่สูง

(สีฟ้า)

หมายเหตุ

1

บ้านใหม่ลั๊ว

6

256

241

497

84

56

491

6

-  เผ่าลั๊ว

2

บ้านป่าลัน

6

90

89

179

19

16

175

4

-  เผ่าเย้า

3

บ้านแม่ต๋อง

6

102

129

231

43

31

56

175

-  เผ่าลั๊ว

4

บ้านผาตุ้ม

7

118

125

243

38

34

227

16

-  เผ่าลีซอ

-  มูเซอ

-  อีก้อ

-  คนพื้นเมือง

5

บ้านขุนแม่วัง

7

28

26

54

11

9

54

-

-  เผ่าเย้า 
 
 
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง
ต.ป่าหุ่ง อ.พาน จ.เชียงราย
โทรศัพท์ : 053-676-468
โทรสาร : 053-160-952
ผู้เข้าชมเว็บ 907173 ครั้ง กำลังออนไลน์ 8 คน
Last Update 2023 &nbps;www.pahung.go.th. All Rights Reserved. Design by Chiangrai Enter Soft.   

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น