องค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง อ.พาน จ.เชียงราย
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง อ.พาน จ.เชียงราย
 
ข้อมูลทั่วไป
 
โครงสร้างบริหาร
คณะผู้บริหาร
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 
งานจัดเก็บรายได้
ดูทั้งหมด     
 
การเงิน-การคลัง
ดูทั้งหมด     
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง
ดูทั้งหมด     
 
รายงานผลปฏิบัติงาน
ดูทั้งหมด     
 
กฏหมาย / ระเบียบ / ข้อบัญญัติ
ดูทั้งหมด     
 
แผนการดำเนินงาน
ดูทั้งหมด     
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ แผนจัดหาพัสดุ
ดูทั้งหมด     
 
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
ดูทั้งหมด     
 
การประเมินคุณธรรมความโปร่งใส
 
มาตรฐานการให้บริการ
ดูทั้งหมด     
 
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
ดูทั้งหมด     
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
ดูทั้งหมด     
 
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 
ตรวจสอบภายใน
ดูทั้งหมด     
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง
ดูทั้งหมด     
 
งานกิจการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง
ดูทั้งหมด     
 
รายงานเชิงสถิติการให้บริการ
ดูทั้งหมด     
 
การบริหารความเสี่ยง
ดูทั้งหมด     
 
งานควบคุมภายใน
 
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
ดูทั้งหมด     
 
แผนการบริหารความเสี่ยงการทุจริต
 
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายปี
 
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ดูทั้งหมด     
 
การบริหารงานบุคคล
ดูทั้งหมด     
 
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ดูทั้งหมด     
 
ข้อมูลด้านวัฒนธรรม
 
อื่นๆ
ดูทั้งหมด     
 
ฐานข้อมูล
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การเงิน-การคลัง

 

รายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2565

ประกาศ การรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

รายงานงบการเงินประจำเดือน สิงหาาคม 2565

รายงานงบการเงินประจำเดือน กรกฎาคม 2565

รายงานผลการใช้จ่ายเงินตามแผนปีงบประมาณ 2565 ไตรมาสที่ 3

รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ 2565

รายงานงบการเงินประจำเดือน มิถุนายน 2565

รายงานงบการเงินประจำเดือน พฤษภาคม 2565

รายงานงบการเงินประจำเดือน เมษายน 2565

แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาส 3 ปี 64

รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ รอบ 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2565

แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาส 2 ปี 65

รายงานผลการใช้จ่ายเงินตามแผนปีงบประมาณ 2565 ไตรมาสที่ 2

รายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2564

ประกาศ การรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2565

รายงานงบการเงินประจำเดือน มีนาคม 2565

รายงานงบการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565

รายงานงบการเงินประจำเดือน มกราคม 2565

รายงานผลการใช้จ่ายเงินตามแผนปีงบประมาณ 2565 ไตรมาสที่ 1

แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสแรก ปี 65

แผนการใช้จ่ายเงินปีงบประมาณ 2565

รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2565

รายงานงบการเงินประจำเดือน ธันวาคม 2564

รายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2564

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563

รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ รอบ 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2563

รายงานงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

รายงานงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาส 1 ปีงบประมาณ 2562

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาส 2 ปีงบประมาณ 2562

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาส 3 ปีงบประมาณ 2562

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ 2561

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ 2562

รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2563

แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 2 ปี 63

แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสแรก ปี 63

รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2563

รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ 2563

รายงานงบการเงินประจำเดือน สิงหาคม 2563

รายงานงบการเงินประจำเดือน กันยายน 2563

รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2563

ประกาศ การรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

แผนการใช้จ่ายเงินปีงบประมาณ 2564

รายงานงบการเงินประจำเดือน ตุลาคม 2563

รายงานงบการเงินประจำเดือน พฤศจิกายน 2563

รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง สำหรับปีสิ้นสุด 30 กันยายน 2563

รายงานงบการเงินประจำเดือน ธันวาคม 2563

รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2564

แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสแรก ปี 64

รายงานผลการใช้จ่ายเงินปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสที่ 1

รายงานงบการเงินประจำเดือน มกราคม 2564

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี2563

รายงานงบการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564

รายงานงบการเงินประจำเดือน มีนาคม 2564

รายงานผลการใช้จ่ายเงินปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสที่ 2

รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ รอบ 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2564

แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาส 2 ปี 64

รายงานผลการใช้จ่ายเงินปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสที่ 2

รายงานงบการเงินประจำเดือน เมษายน 2564

รายงานงบการเงินประจำเดือน พฤษภาคม 2564

รายงานงบการเงินประจำเดือน มิถุนายน 2564

รายงานผลการใช้จ่ายเงินปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสที่ 3

แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาส 3 ปี 64

รายงานผลการใช้จ่ายเงินตามแผนปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสที่ 3

รายงานงบการเงินประจำเดือน กรกฎาคม 2564

ประกาศริบเงินประกันสัญญาเข้าเป็นเงินรายได้

รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2564

แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาส 4 ปี 64

รายงานผลการใช้จ่ายเงินตามแผนปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสที่ 4

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ 2564

รายงานงบการเงินประจำเดือน ตุลาคม 2564

รายงานงบการเงินประจำเดือน พฤศจิกายน 2564

 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง
ต.ป่าหุ่ง อ.พาน จ.เชียงราย
โทรศัพท์ : 053-676-468
โทรสาร : 053-160-952
ผู้เข้าชมเว็บ 961340 ครั้ง กำลังออนไลน์ 11 คน
Last Update 2024 &nbps;www.pahung.go.th. All Rights Reserved. Design by Chiangrai Enter Soft.   

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น