องค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง อ.พาน จ.เชียงราย
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง อ.พาน จ.เชียงราย
 
ข้อมูลทั่วไป
 
โครงสร้างบริหาร
คณะผู้บริหาร
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 
งานจัดเก็บรายได้
ดูทั้งหมด     
 
การเงิน-การคลัง
ดูทั้งหมด     
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง
ดูทั้งหมด     
 
รายงานผลปฏิบัติงาน
ดูทั้งหมด     
 
กฏหมาย / ระเบียบ / ข้อบัญญัติ
ดูทั้งหมด     
 
แผนการดำเนินงาน
ดูทั้งหมด     
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ แผนจัดหาพัสดุ
ดูทั้งหมด     
 
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
ดูทั้งหมด     
 
การประเมินคุณธรรมความโปร่งใส
 
มาตรฐานการให้บริการ
ดูทั้งหมด     
 
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
ดูทั้งหมด     
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
ดูทั้งหมด     
 
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 
ตรวจสอบภายใน
ดูทั้งหมด     
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง
ดูทั้งหมด     
 
งานกิจการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง
ดูทั้งหมด     
 
รายงานเชิงสถิติการให้บริการ
ดูทั้งหมด     
 
การบริหารความเสี่ยง
ดูทั้งหมด     
 
งานควบคุมภายใน
 
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
ดูทั้งหมด     
 
แผนการบริหารความเสี่ยงการทุจริต
 
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายปี
 
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ดูทั้งหมด     
 
การบริหารงานบุคคล
ดูทั้งหมด     
 
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ดูทั้งหมด     
 
ข้อมูลด้านวัฒนธรรม
 
อื่นๆ
ดูทั้งหมด     
 
ฐานข้อมูล
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มาตรฐานการปฏิบัติงาน

 

แนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของเจ้าหน้าที่

นโยบายการต่อต้านการรับสินบน ของขวัญ ของที่ระลึก ของกำนัล หรือประโยชน์อื่นใด (NO GIFT POLICY)

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2564 (O28)

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2565 (O26)

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ปี 2565 (O25)

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

ไฟล์ที่ 1.การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร สกุลไฟล์ pdf

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2563

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2564

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ปี 2563-2564

การแก้ไขคำสั่งและยกเลิกคำสั่ง

การเขียนทะเบียนประวัติ

ไฟล์ที่ 1.การเขียนทะเบียนประวัติ สกุลไฟล์ pdf

ไฟล์ที่ 2.การเขียนทะเบียนประวัติ สกุลไฟล์ pdf

คู่มืองานธุรการ

ไฟล์ที่ 1.คู่มืองานธุรการ สกุลไฟล์ pdf

มาตรการป้องกันการรับสินบน

ไฟล์ที่ 1.มาตรการป้องกันการรับสินบน สกุลไฟล์ pdf

มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง แท่งบริหารท้องถิ่น

มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง แท่งอำนวยการท้องถิ่น

มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง แท่งวิชาการ

มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง แท่งทั่วไป

คู่มือการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปี 2562

มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ

มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม

มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับส่วนรวม

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

คู่มือการขอใช้พื้นที่จากหน่วยงานของรัฐ

 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง
ต.ป่าหุ่ง อ.พาน จ.เชียงราย
โทรศัพท์ : 053-676-468
โทรสาร : 053-160-952
ผู้เข้าชมเว็บ 940657 ครั้ง กำลังออนไลน์ 11 คน
Last Update 2023 &nbps;www.pahung.go.th. All Rights Reserved. Design by Chiangrai Enter Soft.   

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น